STOLEMY KULTURY

NAGRODA – STOLEMY  KULTURY

Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino  „ Wspólne Dobro” jest fundatorem  przyznawanej corocznie  statuetki  Złotego, Srebrnego i Brązowego Stolema Kultury.

Zgodnie ze statutowymi celami Fundacji nagrody te wręczamy osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju naszej Gminy w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego za całokształt dokonań, bądź za realizację wartościowych projektów na obszarze gminy Gniewino w dziedzinie działalności kulturalnej lub artystycznej, kreujących m.in. wartości oparte na znajomości kultury lokalnej, regionalnej, a każe szeroko rozumianej edukacji kulturalnej.

Laureaci nagrody:
Złoty Stolem Kultury 2016 – Lesław Furmaga                                                                                      Złoty Stolem Kultury 2017 – Wioletta Majer-Szreder

 

 

 

 

Regulamin przyznawania Nagrody „Stolemy Kultury”

§1

 1. Inicjatorem i organizatorem Nagrody „Stolemy Kultury” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”.
 2. Nagroda jest przyznawana za całokształt dokonań, bądź za realizację wartościowych projektów na obszarze gminy Gniewino w dziedzinie działalności kulturalnej lub artystycznej, kreujących, m. in. wartości oparte na znajomości kultury lokalnej, regionalnej, a także szeroko rozumianej edukacji kulturalnej.
 3. Niniejsza Nagroda jest przyznawana corocznie.
 4. Wnioski o przyznawanie nagród będą rozpatrywane raz w roku do …(np. 31.10.) danego roku.

§2

 1. Kandydatów do otrzymania Nagrody mogą zgłaszać osoby związane
  z gminą Gniewino za pośrednictwem członków rady lub zarządu Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”.
 2. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym lub osobom prawnym, a także innym podmiotom prowadzącym działalność na terenie gminy Gniewino, na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 3. Nagrody mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej, popularyzatorom kultury, mecenasom kultury, pracownikom instytucji kultury, nauczycielom szkół artystycznych oraz podmiotom prowadzącym działalność kulturalną.
 4. Nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym: twórczości artystycznej, animacji, promocji, popularyzacji i upowszechniania kultury oraz organizowania działalności kulturalnej.
 5. Zgłoszone wnioski przekazywane są do rozpatrzenia Kapitule.

§3

 1. Nagroda „Stolemy Kultury” przyznawana jest w oparciu o rekomendacje Kapituły.
 2. Kapitułę powołuje zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro” zwykłą większością głosów.
 3. Członkiem Kapituły mogą być osoby wyróżniające się w służbie publicznej o nieposzlakowanej opinii.
 4. Kapituła składa się z czterech członków, w tym przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego Kapituły.
 5. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Kapituły wybierani są z własnego grona na pierwszym posiedzeniu Kapituły.
 6. Kapituła wybiera osoby nagrodzone spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”.
 7. Kapituła decyduje o przyznaniu nagród zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujące znaczenia ma głos przewodniczącego Kapituły.
 8. Nagroda „Stolem Kultury” jest nagrodą prestiżową i przyznawana będzie w formie dyplomu oraz statuetki.
 9. Nagroda może być trójstopniowa: Złoty, Srebrny oraz Brązowy Stolem Kultury.
 10. Kapituła może przyznać kilka nagród w poszczególnych kategoriach lub odstąpić od którejś z nich.
 11. Kapituła może również przyznać nagrodę honorową.
 12. Kapituła może nie przyznać nagród w danym roku.
 13. Nagrody wręczane są na specjalnej gali.