STATUT FUNDACJI

Statut Fundacji na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

 1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego
  oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez:

  Jacka Bagneckiego
i Mikołaja Orła,
zwanych dalej Fundatorami.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Gniewino.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest gmina Gniewino przy czym w zakresie niezbędnym
  dla właściwego realizowania celów statutowych możliwe jest prowadzenie działań na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji 

§ 5

Celem Fundacji jest działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
związanych z gminą Gniewino, a także jej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności poprzez finansowanie i dofinansowanie projektów
i przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych odpowiadających potrzebom lokalnym
oraz służącym integracji mieszkańców i ich wspólnemu interesowi.

§ 6

 1. Fundacja realizuje swoje cele także poprzez działania z zakresu:

a)         pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,b)         działalności charytatywnej,c)         pielęgnowania tradycji lokalnych,d)         działalności prozdrowotnej,e)         działalności na rzecz ograniczenia bezrobocia,f)         integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,g)         oświaty, edukacji i wychowania, w tym kształcenia ustawicznego,h)         rozwoju sportu, i)         upowszechniania turystyki, rekreacji i kultury,j)         ochrony środowiska naturalnego,k)         podnoszenia bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców,l)         przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,m)         odnowy i rozwoju wsi w wymiarze społecznym, infrastrukturalnym i gospodarczym,n)         współpracy z innymi podmiotami realizującymi podobne cele i działania –
dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji,o)         finansowania własnych zadań administracyjnych w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wypełniania pozostałych celów statutowych.3.      Szczegółowe formy realizacji celów i działań wymienionych w §5 i §6 ustalane będą każdorazowo przez Radę Fundacji i jej Zarząd.4.      Fundacja nie może:a)         udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,b)         przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,c)         wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,d)         dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych)
oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Fundusz założycielski wniesiony został przez Fundatorów w kwocie odpowiednio:Jacek Bagnecki – 500 zł (słownie: pięćset złotych),Mikołaj Orzeł – 500 zł (słownie: pięćset złotych).

§  8

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. świadczeń Fundatorów,
 2. darowizn, spadków, zapisów,
 3. dotacji i subwencji od osób prawnych,
 4. zbiórek publicznych,
 5. majątku Fundacji,
 6. odsetek i lokat bankowych,
 7. działalności gospodarczej – w przypadku jej podjęcia decyzją Rady Fundacji.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji 

§  9

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 2. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

Rozdział V. Rada Fundacji

§  10

 1. Rada jest organem nadzorującym i kontrolnym Fundacji.
 2. Rada składa się z 10 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami oraz Wiceprzewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego
  w razie nieobecności lub niemożności sprawowania obowiązków. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego lub niemożności wykonywania przez nich obowiązków, pracami Rady kieruje i kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy w taki sposób, że każdy
  z Fundatorów powołuje 5 członków Rady. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje swą decyzją Rada. Rada może działać i podejmować uchwały, jeżeli w skład Rady wchodzi co najmniej 8 członków. Jeżeli skład Rady jest mniejszy niż 8 osób Rada jest zobowiązana do niezwłocznego zebrania się na posiedzeniu
  i dokonania uzupełnienia składu Rady.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Radzie, Rada jest zobowiązana do uzupełnienia składu. Uzupełnienie składu Rady (powołanie nowej osoby do składu Rady) odbywa się
  w formie uchwały podjętej przy najwyżej 2 głosach przeciwnych, wstrzymujących się
  lub nieoddanych, w każdym przypadku co najmniej 5 głosami. Głosowanie odbywa się
  w sposób tajny, przy czym możliwe jest głosowanie przez poszczególnych członków
  w sposób opisany w § 12 ust. 9, którzy wówczas ujawniają swój głos lub mogą wstrzymać się od głosowania. Głosowanie zawsze przeprowadza się indywidualnie wobec każdej osoby.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej
  przy najwyżej 2 głosach przeciwnych, wstrzymujących się lub nie oddanych, wyłączając członka Rady, którego głosowanie dotyczy, w każdym przypadku co najmniej 5 głosami. Głosowanie odbywa się w sposób tajny, przy czym możliwe jest głosowanie
  przez poszczególnych członków w sposób opisany w § 12 ust. 9, którzy wówczas ujawniają swój głos lub mogą wstrzymać się od głosowania. Głosowanie zawsze przeprowadza się indywidualnie wobec każdej osoby.
 6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 7. dobrowolnego ustąpienia,
 8. skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub warunkowego umorzenia postępowania za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. odwołania, o którym mowa w ust. 5,
 10. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 11. zajścia okoliczności określonej w ust. 8,
 12. śmierci członka.
 13. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 14. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
  lub podległości służbowej.
 15. Członkiem Rady fundacji może być wyłącznie obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z praw publicznych, dający rękojmię prawidłowego i godnego wykonywania obowiązków. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której wydano wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania za takie przestępstwo.
 16. W przypadku zajścia okoliczności opisanej w ust. 6 lit. a, b, d, e lub f, Rada niezwłocznie podejmuje uchwałę o stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w Radzie.
 17. Jeżeli z jakichkolwiek powodów skład Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej 5 osób
  lub z jakiekolwiek innej przyczyny Rada nie może działać i podejmować decyzji, Fundatorzy na podstawie zgodnego oświadczenia mogą dokonać uzupełnienia składu Rady do 8 osób.
 18. Jeżeli nie ma możności działania przez jednego z Fundatorów jego kompetencje określone w Statucie przejmuje Wójt Gminy Gniewino. Jeżeli nie możności działania przez obu Fundatorów, Wójt Gminy Gniewino przejmuje kompetencje obu Fundatorów określone
  w Statucie.

§ 11

 1. Do zadań Rady Fundacji należy:
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 4. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 8. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. podejmowanie decyzji o przyjęciu statusu organizacji pożytku publicznego,
 10. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 11. Z każdego posiedzenia Rady Przewodniczący (lub inna osoba przez Przewodniczącego zaproponowana) sporządza protokół. W protokole wpisuje się listę obecnych na posiedzeniu oraz najważniejsze podjęte postanowienia.
 12. Uchwały Rady są sporządzane w formie pisemnej w 2 egzemplarzach i podpisywane
  przez prowadzącego obrady. Jeden egzemplarz każdej uchwały jest przekazywany Zarządowi.
 13. Uchwały w sprawach uzupełnienia składu Rady, odwołania członka Rady i zmiany Statutu są podpisywane przez wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. Jeżeli którykolwiek z członków Rady nie może złożyć podpisu lub odmawia, Przewodniczący stwierdza to w protokole.

 

§ 12

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje i prowadzi jej posiedzenia Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy
  albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
  o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 4. Nadzwyczajne posiedzenie Rady musi być zwołane nie później niż na dzień przypadający w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Jeżeli z jakichś względów Przewodniczący Rady nie zwołał posiedzenia w okolicznościach opisanych w pkt 1-4, do zwołania posiedzenia uprawniony jest Zarząd oraz każdy
  z Fundatorów.
 6. Zwołujący posiedzenie Rady jest zobowiązany powiadomić wszystkich członków
  o terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, podając informację o planowanych sprawach mających być przedmiotem posiedzenia. Sposób powiadomienia jest dowolny, należy wykorzystać dostępne metody przekazywania informacji (telefon komórkowy, poczta elektroniczna itp.). Rada może obradować także w innych sprawach. Jeżeli przedmiotem obrad ma być zmiana Statutu, członkom Rady musi zostać wraz z informacją o posiedzeniu udostępniony projekt zmiany.
 7. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej. Dla ważności uchwały Rady wymagane jest poparcie jej przez większość członków aktualnego składu Rady, za wyjątkiem spraw, w których Statut stanowi inaczej.
 8. Członkowie Rady mogą głosować wyłącznie osobiście.
 9. Członkowie nieobecni na posiedzeniu Rady mogą głosować nad uchwałami za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja o zastosowaniu tej metody głosowania należy do osoby prowadzącej posiedzenie, przy czym stanowisko Rady (większości obecnych na posiedzeniu) jest w tej sprawie wiążące. Głosowanie należy dopuścić zawsze, jeżeli do podjęcia uchwały brakuje wymaganej większości spośród obecnych na posiedzeniu. Przy głosowaniu wymagane jest niebudzące wątpliwości stwierdzenie tożsamości członka Rady oraz jednoznaczne przekazanie kwestii, która jest przedmiotem głosowania.
 10. Zmiany §10 i §12 Statutu wymagają jednomyślności wszystkich członków Rady i mogą być dokonane tylko, gdy Rada funkcjonuje w pełnym 10-osobowym składzie
  oraz przy jednoczesnej obecności na posiedzeniu co najmniej 8 członków Rady. Dopuszczalne jest głosowanie w sposób określony w ust. 9 przez najwyżej 2 członków Rady.

 

Rozdział VI. Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 4. złożenia rezygnacji,
 5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej lub warunkowego umorzenia postępowania za takie przestępstwo,
 6. śmierci członka Zarządu,
 7. odwołania przez Radę Fundacji.
 8. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być w każdym momencie odwołany przez Radę, w drodze uchwały.
 9. Rada w drodze uchwały powołuje nowych członków Zarządu, w tym Prezesa, w miejsce tych, którzy przestali pełnić swoją funkcję. Rada w drodze uchwały określa liczbę członków zarządu – od 1 do 3.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady o połączenie lub likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 12. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji i pobierać wynagrodzenie. Zasady zatrudniania i wynagradzania określa Rada uchwałą. Obowiązki pracodawcy wobec członków Zarządu wykonuje Przewodniczący Rady.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
  W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

 

Rozdział VII. Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 16

 1. Do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń w zakresie innym niż sprawy majątkowe upoważniony jest każdy członek Zarządu.
 2. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 3. Zaciągniecie zobowiązania o wartości przewyższającej 10.000 zł wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.

 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada uchwałą co najmniej 8 głosów.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na rzecz Gminy Gniewino.