Konkurs inicjatyw społecznych “Dobre praktyki”

Wstęp.

Dobre praktyki to sprawdzone i skuteczne oraz uniwersalne narzędzie w rozwiązywaniu problemów i doskonaleniu różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, popularne od lat 90-tych XX wieku.  Od wielu lat  różne organizacje  i instytucje przywiązują się  dużą wagę do gromadzenia, opracowywania i stosowania dobrych praktyk. Dobre praktyki wykorzystywane są głównie w celu doskonalenia standardów prowadzonej działalności. Są dobrym narzędziem podnoszenia jakości kapitału ludzkiego. Uczą, jak można  wzbogacać swoje kompetencje korzystając  z doświadczenia innych. W przypadku organizacji pozarządowych  wspierają proces aktywizacji mieszkańców i promocji obszaru,  pozwalają na podnoszenie jakości wdrażanych projektów.

Definicja dobrej praktyki.

Dobra praktyka to działanie, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, zawierające  elementy innowacji, jest trwałe i powtarzalne, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty.

Aby działanie (projekt) stało się dobrą praktyką, powinno być dostrzeżone, powinno spełniać określone  kryteria,  zostać opisane i być udostępnione.

Działanie (projekt) można uznać za dobrą praktykę jeżeli spełnia następujące kryteria:

 1. jest zgodne z prawem,
 2. jest realistyczne, możliwe do wykonania,
 3. zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,  czyli posiada zdolność
  do angażowania do współpracy różnych podmiotów, środowisk i organizacji
 4. powtarzalne, czyli możliwe do zastosowania w innym miejscu lub przez inne podmioty,
 5. wykorzystuje miejscowe zasoby ludzkie i materialne,
 6. jest innowacyjny.

Przytoczone kryteria mają charakter otwarty, mogą być uzupełniane, zależnie od potrzeb.

Korzyści z tworzenia bazy dobrych praktyk.

Udostępnienie dobrej praktyki to promocja grup społecznych, organizacji, obszaru, konkretnej miejscowości, w której projekt, działanie zostało zrealizowane. Efektem tego jest poczucie satysfakcji, że rezultaty wykonanej pracy mogą służyć innym. Może to przełożyć się na konkretne efekty, także ekonomiczne.

 

Sposób opisu dobrych praktyk

 1. Dane o organizacji realizującej projekt.
 2. Kontekst przedsięwzięcia.
 3. Główne działania projektu.
 4. Konkretne produkty i rezultaty.
 5. Wartość dodana projektu.
 6. Napotkane problemy i zdobyte doświadczenia.
 7. Czas trwania projektu.
 8. Budżet.
 1. Uzasadnienie, dlaczego projekt jest przykładem dobrej praktyki.

 

Cele konkursu

– wzrost aktywności mieszkańców wsi

– wszechstronne wspieranie rozwoju intelektualnego i twórczego

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych

– wspieranie działań w obszarze odnowy środowiska naturalnego

– wspieranie inicjatyw społecznych, charytatywnych na rzecz oświaty, nauki, kultury
i odnowy środowiska naturalnego na terenie gminy Gniewino

– nagradzanie tych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych, tj. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

 

Regulamin:

 

 • §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu „Dobre praktyki” zwanego dalej Konkursem jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Gminy Gniewino „Wspólne Dobro”. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk poprzez dokonanie wyboru najlepszych zrealizowanych na terenie gminy Gniewino.
 2. Konkurs przeprowadzany jest corocznie w terminie określonym przez Zarząd Fundacji.
 3. Regulamin określa zasady zgłaszania nominacji do Konkursu oraz przyznawania nagród.

Konkurs ma charakter otwarty, udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 • §2

CELE I EFEKTY KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest kreowanie dobrych praktyk poprzez dokonanie wyboru najlepszych zrealizowanych na terenie gminy Gniewino, promowanie lokalnych inicjatyw społecznych oraz wsparcie rozwoju organizacji i grup społecznych, których inicjatywy mogą pretendować do miana „dobrych praktyk”.
 2. Efektem Konkursu będzie wyłonienie i nagrodzenie tych inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych, tzn. mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.
 • §3

UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie mogą uczestniczyć stowarzyszenia, organizacje, instytucje oraz osoby fizyczne – mieszkańcy gminy Gniewino.

 

 • §4
  WARUNKI ZGŁASZANIA KANDYDATUR
 1. Warunkiem zgłoszenia Kandydatury jest przesłanie do biura Organizatora zgłoszenia wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem oraz dowodami potwierdzającymi rzeczywiste działania, np. zapis fotograficzny.
 2.  Zgłoszenie może być przesłane w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
 3. Adres Organizatora: ul. Szkolna 1, 84-250 Gniewino, mail: mariola.nawrocka@gniewino.pl

 

 1. Szczegółowe warunki zgłaszania kandydatów określone są w ogłoszeniu o konkursie publikowanym przez Zarząd Fundacji.
 • §5
  KAPITUŁA KONKURSOWA
 1. W skład Kapituły wchodzi Prezes Fundacji i 2 członków Rady Fundacji.
 2. W pracach Kapituły mogą brać udział inne osoby z głosem doradczym zaproszone przez przewodniczącego.
 3. Każdy z członków Kapituły Konkursowej dysponuje 10. głosami, które może rozdzielić między zgłoszone kandydatury w sposób dowolny.
 4. Kapituła Konkursowa działa w sposób kolegialny, decyzje zapadają większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów uzyskanych
  przez poszczególnych nominowanych Kandydatów, decydujący głos ma Prezes Fundacji.
 5. Udział w pracach Kapituły ma charakter społeczny i dobrowolny.

 

 • §6
  NAGRODY
 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne.
 2. O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie poprzedzone prezentacją Nominowanych Kandydatur.
 4. Prezes Fundacji zobowiązany jest do zapewnienia upublicznienia nominacji
  oraz zwycięzców poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Fundacji.
  • §7

  UWAGI KOŃCOWE

  1. Zgłoszenie się Nominujących do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyzje i rozstrzygnięcia podejmuje Prezes Fundacji.
  3. W przypadku wątpliwości lub pytań należy zwracać się bezpośrednio do biura Organizatora.

 

-> Konkurs inicjatyw społecznych  (Do pobrania)